Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbod: alle aanbiedingen van Begin met A aan (rechts)personen waarmee Begin met A een overeenkomst wil aangaan.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Begin met A en de (rechts)persoon of (rechts)personen waarmee de overeenkomst wordt afgesloten.
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door Begin met A geleverd zal worden.
 • Begin met A: opdrachtnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Opdrachtgever: de (rechts)persoon of (rechts)personen waarmee Begin met A de overeenkomst afgesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 • Werk: een werk zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 Auteurswet dat door Begin met A in opdracht van de Opdrachtgever tot stand is gekomen.
 • Annuleren: opzegging of ontbinding van de overeenkomst.
 • Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de Opdrachtgever.
 • Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.
 1. Licentie: schriftelijke toestemming voor gebruik van een Werk door de Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Begin met A en Opdrachtgever, en daarbij ook op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van- of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor Begin met A slechts bindend indien en voor zover deze door Begin met A uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 • Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden door Begin met A niet geaccepteerd.

Artikel 3. Aanbod

 1. Begin met A doet een aanbod in de vorm van een mail.
 • Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum waarop de Begin met A het aanbod deed.
 • Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Begin met A zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogtestellen.
 • Een aanbod kan concrete concept- of creatieve voorstellen bevatten. Deze blijven eigendom van Begin met A en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van art. 6:162 Burgerlijk Wetboek.4
 • De prijzen in het aanbod zijn exclusief btw.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk (bijvoorbeeld per mail) te aanvaarden. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, waardoor Begin met A werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. Begin met A houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Begin met A onaanvaardbaar maken.
 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Begin met A is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. Begin met A zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Begin met A gebruikelijk werkt.
 2. Begin met A spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens het uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Begin met A zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, maar niet uitsluitend, hetinstrueren van andere aanwezigen.
 3. Indien er voor het uitvoeren van de opdracht op de door Opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming en/of extra vergoeding is vereist, draagt Opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor deze toestemming en/of vergoeding.
 4. Opdrachtgever wordt geacht alle mogelijke te doen en laten dat redelijkerwijs nodig is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie niet tijdig aan Begin met A is verstrekt en/of de in redelijkheid benodigde faciliteiten niet zijn aangeleverd, dan heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit devertraging voortvloeiende extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen
 5. Tenzij er sprake is van overmacht, zal Begin met A in geval van onvoorziene omstandigheden aan haar zijde, waardoor zij niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk, voor een vervanger met vergelijkbare stijl zorgen. Indien verplaatsing van datum redelijkerwijs mogelijk is, dan kan Begin met A ervoor kiezen om de uitvoering van de opdracht op een andere dan

de   overgekomen   datum   uit    te   voeren,   ook   al    wordt   de   overeengekomen opleveringsdatum hierdoor niet gehaald.

Artikel 6. Tussentijdse wijziging van de opdracht

Er is sprake van een aanvullende opdracht wanneer een opdracht na het aanvaarden van de opdracht gewijzigdwordt en dit extra werkzaamheden voor Begin met A met zich brengt. Voor deze aanvullende opdracht zal een apart aanbod worden gedaan. Veranderingen die in een al verstrekte opdracht worden aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Begin met A wordt overschreden. Begin met A is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7. Oplevering

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de door Begin met A opgegeven levertijd geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal Begin met A pas in verzuim raken na schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn.

Artikel 8. Vergoeding

 1. Indien door de partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de Begin met A gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 2. Indien aannemelijk is dat Begin met A hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan zal Begin met A dit doorberekenen aan Opdrachtgever.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 1. Begin met A zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan,
 • Indien Begin met A het verschuldigde bedrag niet binnen de in 9.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, dan stuurt zij aan Opdrachtgever een herinneringsmail. Als Opdrachtgever aan deze herinnering geen gehoor geeft, dan stuurt Begin met A een tweede herinneringsmail. Indien Opdrachtgever ook aan deze herinneringgeen gehoor geeft, dan verstuurt Begin met A een aanmaning naar Opdrachtgever. Wanneer ook hier geen gehoor aan wordt gegeven, is Opdrachtgever een bedrag van 50 euro excl. btw per dag aan Begin met A verschuldigd totdat Begin met A de vordering en de verschuldigde boete heeft ontvangen.
 • Betalingsverplichting geldt tevens indien Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kadervan de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
 • Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is het Begin met A toegestaan de prijs hierop aan te passen en te verhogen.

Artikel 10. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, dan kan Begin met A, nadat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever opschortentotdat het bedrag van de factuur is voldaan. Begin met A aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
 2. Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt ofverzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Begin met A gerechtigd de overeenkomst te annuleren of te ontbinden.
 3. Opschorting, dan wel annulering van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

Artikel 11. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van het werk schriftelijk te worden voorgelegd aan Begin met A.
 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 • Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het werk van Begin met A, indien niet anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht evenals andere rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij Begin met A.
 3. Begin met A houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, maar niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media,tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
 4. Opdrachtgever is gerechtigd het werk te verveelvoudigen. Het auteursrecht van een vereenvoudigd werk komt direct na de vereenvoudiging toe aan Begin met A.
 5. Opdrachtgever is gerechtigd om het werk voor zakelijke of commerciële doeleinden te gebruiken.
 6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 • Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Begin met A, waaronder de verplichting tot naamsvermelding zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, in acht te nemen.
 • Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Begin met A.
 • Elk gebruik van een werk van Begin met A dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Begin met A.
 • Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Begin met A, rekent Begin met A, ter vergoeding van de geleden schade, driemaal de voor een dergelijk geval gebruikelijke licentievergoeding.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Begin met A is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Begin met A is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens
 2. Begin met A is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Begin met A of diens vertegenwoordigers.
 3. Begin met A is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van werken die Begin met A aan Opdrachtgever geleverd heeft.
 4. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 14. Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Begin met A voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, tenzij zijdens Begin met A sprake is van opzet of grove schuld. Kortom, indien Begin met A tijdens een interview de privacy van iemand schendt, dan kan de eventueel daaruit voortvloeiendeschade met succes op Opdrachtgever worden verhaald. Indien Begin met A op grond van het voorgaande door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Begin met A zowel

buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Begin met A, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle daardoor ontstane kosten en schade aan de zijde van Begin met A en derden, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Voor zover dit op grond van de wet wordt vereist, is het partijen verboden om zonder voorafgaandeschriftelijke toestemming van de andere partij, gedurende de looptijd van deze overeenkomst en na beëindiging daarvan, enige niet openbare informatie met betrekking tot enig aspect van de andere partij en/of met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst, openbaar te maken of anderszins terbeschikking stellen aan derden. De vorige volzin laat onverlet de mogelijkheid om bepaalde niet openbare informatie met betrekking tot enig aspect van de andere partij te verstrekken in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst.
 2. De geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens de duur van de overeenkomst als na beëindiging daarvan, om welke reden dan ook.

Artikel 16. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Begin met A houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Begin met A aan Opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, dan kan hij tot de datum waarop denieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst tegen deze datum beëindigen.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Begin met A partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien een opdracht geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd, of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Begin met A is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Begin met A het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18. Overige bepalingen

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.